VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY HOTELA (ďalej len VOP)

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hotel Chateau Béla s.r.o. (ďalej len hotel), ktoré sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky klienta, ktoré majú odlišné znenie, sú neplatné. Dodatočné dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom. Tieto podmienky sú voľne prístupné verejnosti na internetovej stránke hotela www.chateau-bela.com ako aj v písomnej forme na recepcii hotela.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 15:00 hodiny dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18:00 hodiny v deň dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (e-mail) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10:00 hodiny, pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr 72 hodín pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 36 7577 600 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, stravovacie diéty, zvieratá) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421 36 7577 600 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prevádzkovateľ hotela je oprávnený poskytnúť zľavu na pobyt pre deti a to nasledovne: Jedno dieťa do 4 rokov má pobyt bezplatný pri použití existujúcej postele alebo detskej postieľky. Druhé dieťa do 4 rokov má pobyt € 15,00/ noc. Deti medzi 4 a 15,99 rokov majú pobyt € 30,00/ noc.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky: Záloha a platba: 20% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany klienta. Ďalšia zálohová platba vo výške 50% zo zostávajúcej sumy objednaných služieb, bude splatná 7 dní pred dňom čerpania služieb. Rezervácie môže byť uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo na základe podpísania zmluvy. Podmienky pre stornovanie: viď odsek VII.

III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých podujatí, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 7 pracovných dní pred daným podujatím. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientov vyúčtuje. V prípade, že bude garantovaný počet účastníkov znížený, hotel si vyhradzuje právo vyúčtovať klientovi vopred objednaný počet.

IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.

V. OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebovečere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 3 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických a nealkoholických) do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje poplatok začínajúc od 100 € podľa množstva.

VI. CENY A PLATBA Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane DPH, nevrátane miestnej dane. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám. Ďalšie: – Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia- Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky. – Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby. – Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a podobne).

VII. PODMIENKY PRE STORNOVANIE Záloha a platba: Hotel Chateau Béla je oprávnený požadovať zálohové platby nasledovne: Záloha a platba: 20% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany klienta. Ďalšia zálohová platba vo výške 50% zo zostávajúcej sumy objednaných služieb, bude splatná 7 dní pred dňom čerpania služieb. Zvyšná platba podľa vystavenej faktúry v súlade s jej splatnosťou. Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky: a, individuálni klienti: Hosť môže zrušiť rezerváciu bezplatne do 72 hodín pred príchodom. Hosť zaplatí 100% ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie 72 hodín pred príchodom. b, organizované skupiny ( svadby, firemné školenia… s počtom osôb nad 10 ): Storno viac ako 60 dní pred termínom akcie: bez poplatkov Storno 60 – 30 dní pred termínom konania akcie: 15% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 30 – 15 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 15 – 7 dni pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby Storno 7 – 3 dni pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby Storno v čase menej ako 72 hodín – poplatok vo výške 100% z celkovej ceny stornovaných služieb.

VIII. AKCIOVÉ POBYTY A PONUKY, POBYTOVÉ BALÍKY 1.Prevádzkovateľ hotela je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený. 2. Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

IX. CENNÉ PREDMETY Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru . Inak hotel v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

X. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE Klient ručí za všetky škody, ktoré hotelu spôsobili zamestnanci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky.

XI. OSTATNÉ DOJEDNANIA Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta. Klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných materiálov. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani iným vybavením poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky náklady spojené s montážou a demontážou idú k tiaži klienta. Nájom a priestor – zjednaný prenájom zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii. V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia (plátno, ozvučenie), internet, ďalej flipchart (papier a fixy), bloky a ceruzky. Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady priúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom generálneho manažéra. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY Klient môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, avšak s vedomím že mu bude vyúčtovaný storno poplatok Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď: – bude akcia rušiť prevádzku hotela – bude ohrozené dobré meno hotela a bezpečnosť jeho hostí – vyššia moc alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok za náhradu škody.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 1.Hotel neručí za úrazy pri programoch akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne. 2.Zvieratá do hotela majú prístup, pričom hotel si účtuje poplatky podľa aktuálneho platného cenníka. Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. 3.Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 4. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP. 5.Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela www.chateau-bela.com 6.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5. 2017.

Hotel Château Belá, s.r.o. ,Belá 1, SK - 943 53 Belá
IČO: 43999174,  IČ DPH: SK2022579152
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

+421-36-7577-600, +421-905-502-345, reception@chateau-bela.com